Bevrijdingsnummer De Duinstreek

06-05-2022

'Oorlog aan Zee' is gebaseerd op uitgebreide research en gesprekken met Bergenaren die de oorlog hebben meegemaakt. Hieronder bijvoorbeeld een deel van de voorpagina van het illegale verzetskrantje De Duinstreek dat aan het einde van de oorlog in gestencilde vorm verscheen en stiekem van hand tot hand werd doorgegeven. Dit is het zogeheten Bevrijdingsnummer van 8 mei 1945, de dag dat Bergen pas echt werd bevrijd. Ontroerend is de proclamatie van waarnemend commandant A. van Ulsen, van de Binnenlandse Strijdkrachten die eveneens op deze - door gebrek aan inkt en ander stencilmateriaal - fletse voorpagina staat:

'Burgers van Bergen

Nu ook dit gedeelte van ons Vaderland is bevrijd en wij na bijna vijf jaren van scheiding ons herenigd weten met ons Koningshuis is het mij een diep gevoelde behoefte ook van deze plaats te herdenken de talrijken, die ook uit de gelederen der B.S. voor Vaderland en Oranje zijn gevallen en die de ochtend der bevrijding niet hebben mogen beleven; ook gaan onze gedachten uit naar die-genen die zich in vijandelijke gevangenschap bevinden. Mogen zij met de velen, die in het neergeslagen Duitsland waren tewerk gesteld, spoedig in de schoot hunner familie terugkeren. Ik vertrouw, dat gij zult medewerken, opdat ik de mij opgedragen taak - het bevorderen der orde en rust in de gemeente en het uitvoeren van die maatregelen welke een spoedige terugkeer naar normale verhoudingen moeten bewerkstelligen - kan volbrengen. Leve de Koningin! Leve het Vaderland! Leve de Binnenlandse Strijdkrachten!'